5G beïnvloedt mens, dier en plant.

De discussies over de kansen en beperkingen van 5G laaien hoog op, niet alleen in Nederland. Mondiaal neemt het verzet tegen de uitrol van 5G sterk toe, met moratoria in delen van Italie en Zwitserland. In de USA wordt een juridische strijd geleverd tegen de lancering van tien duizenden 5G satellieten en er is een petitie met nu 280 wetenschappers uit de hele wereld die om goede redenen 5G implementatie afwijzen (International 5G Appeal Scientists)

Recente publicaties analyseren het verwerpelijke gedrag van de ICNIRP commissie. Een commissie die voornamelijk is samengesteld uit belanghebbende partijen in de Telecom en die dus niet onafhankelijk is. Deze stelling wordt overtuigend toegelicht in de recente toespraak (10 minuten) van Frank Clegg , the Former President of Microsoft Canada, and CEO of Canadians for Safe Technologyhttps://youtu.be/DIV39-KOzh0 die helder op een rijtje zet hoe gevaarlijk 5G kan worden en ook wat we er zelf aan kunnen doen.

In Nederland gaat binnenkort het Wetenschappelijk Platform 5G van start. Het initiatief is – onder aanvoering van Em. Prof. dr. Dick K.F. Meijer (RUG) – gekomen van een tiental hoogleraren die hun sporen hebben verdiend. Het platform streeft naar:

– fundamenteel onderzoek naar de effecten van de beoogde 5G EMF-frequenties, in dieren en planten en met name in de mens

– de positie als wetenschappelijk adviesraad voor betrokken overheidsinstanties en wetenschapsorganisaties en voor maatschappelijke groepen

– internationale samenwerking op het terrein van 5G veiligheid research

– het gebruik van al bestaand wetenschappelijk onderzoek in ons land om 5G veiliger te maken en om technologie te ontwikkelen voor fysieke bescherming van EMF overgevoelige mensen

– bekend maken van de risico’s van het prematuur uitrollen van een 5G netwerk in ons land, voordat de veiligheid daarvan evident is aangetoond

De publieke voorlichting

De informatie over de veiligheidsnormen voor het beoogde 5G netwerk blijkt niet volledig te zijn. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en het Antennebureau dienen hun eigen voorlichtingsmateriaal te actualiseren.

Bij de huidige inschatting van de veiligheidsnormen voor EMF- radiatie gaapt er een belangrijk gat: er is alleen rekening gehouden met thermale effecten, maar niet met de duidelijk aangetoonde non-thermale effecten van 5G frequenties. Binnen en buiten Europa bestaat daarvoor al veel wetenschappelijk bewijs. Geesink et al., hebben vanaf 2016 een meta-analyse van de beschikbare 750 biomedische publicaties (1970-2020) op het terrein van EMF-effecten op levend materiaal gemaakt (zie op deze website het artikel dat begint met ‘Klei …’ en het andere artikel ‘Life and Consciousness in a quantum physics perspective’ ). In de geanalyseerde studies werden door de diverse onderzoekers weefsels en cellijnen, maar ook proefdieren en mensen blootgesteld aan diverse vormen van EMF-velden en in alle gevallen bleken duidelijke effecten van de straling op te treden die door deze onderzoekers vervolgens werden geregistreerd en gepubliceerd.

Eigen werk uit ons land presenteert een universeel mechanisme voor EMF effecten

Prof Dick Meijer en met collega dr. J.H.Geesink hebben ca 30 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in “peer-reviewed” tijdschriften. Naast ook zeker gezondheid bevorderende frequenties blijken er helaas ook schadelijke frequenties te zijn. De 5G straling frequenties zijn vaak pulserend en gemoduleerd en ze behoren voor het grootste deel tot de leven-verstorende frequenties. Door deze golf-modulaties dringen de EMF golven beter door in het organisme dan de 4G variant.  Deze, en honderden andere publicaties zijn destijds weggelaten in een officiële rapportage naar de Europese commissie. Dit is duidelijk gemeld door anderen in een betrouwbare publicatie over deze calamiteit.

De urgentie van EMF- veiligheidsonderzoek in de mens

Er is nog een belangrijk punt. De betrokken publicaties, of ze nu voor of tegen het meenemen van de non-thermale frequenties zijn, zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoeken waarin afzonderlijke frequenties zijn toegepast. Er is nog relatief weinig systematisch onderzoek gedaan naar frequentie-afhankelijke effecten, toegepast bij combinaties van verschillende veldsterktes en frequenties evenals naar mogelijke interacties met omgevingsfactoren zoals fijnstof. 

In de huidige maatschappelijk-politieke en ook wetenschappelijke discussie bestaan er grote verschillen van mening over de uitrol van het 5G netwerk. Maar er zijn nog te weinig objectieve gegevens gepresenteerd over mogelijke gezondheidsrisico’s in het intacte menselijke organisme, rekening houdende met boven genoemde varianten in EMF- blootstelling. Het uitrollen van 5G in ons land kan (onverhoopt) leiden tot onverwachte effecten op gezondheid en veiligheid (zie referenties in het startdocument op pag.3). Daarom is research nodig op het gebied van cellijnen van de mens, bij diverse frequenties en combinaties ervan. Het eerder verrichte platformonderzoek van ZonMW van 2009-2015, was hier slechts gedeeltelijk op betrokken. Als we hier, met de bestaande professionele infrastructuur in Nederland, aan zouden gaan werken dan verkrijgen we mogelijk een voorsprong positie in Europa.

De nationale onderzoek organisaties doen mee

In contact met NWO, met ZonMW en met de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad werd voorgesteld om een “Nationaal onderzoek platform te starten ter bestudering van EMF-radiatie invloeden op de mens” . Het gaat hier dus om de vorming van een innoverend landelijk onderzoeknetwerk op dit terrein. 

Meer achtergrond gegevens zijn te vinden in de navolgende downloads. Deze documenten bieden relevante inzichten.

  1. Hardell L and Nyberg R, 2020. Appeals that matter or not, on a moratorium on the deployment of the fifth generation, 5G, for microwave radiation. MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY 12: 247-257, 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7016513/

Waar zit nu precies het verschil tussen 5G en de bestaande technologie?

Een studie voor het Europese Parlement (2020) gaat hierop in. “Door gebruik te maken van millimetergolven en hogere frequenties dan bij vorige technologieën, heeft 5G een veel uitgebreider netwerk van antennes en andere zendapparatuur nodig. Elektromagnetische velden (EMV) zijn onzichtbare energievelden, gemeten in hertz (Hz). Langere golflengten met een lagere frequentie zijn minder krachtig in termen van energie, terwijl kortere golflengten bij hogere frequenties krachtiger zijn. Afhankelijk van de frequentie zijn er twee categorieën van EMV: ioniserende en niet-ioniserende straling.

Ioniserende straling (midden tot hoogfrequent) omvat ultraviolette stralen, röntgenstralen en gammastralen. De energie van ioniserende straling kan de menselijke cellen beschadigen en kanker veroorzaken. Niet-ioniserende straling heeft lagere frequenties en langere golflengten. Veel deskundigen zijn van mening dat niet-ioniserende straling alleen thermische effecten veroorzaakt, of weefselverwarming, en dat bij hoge blootstellingsniveaus, temperatuurgevoelige biologische structuren, waaronder mensen, en processen kunnen worden beschadigd.

Microgolf- en millimetergolflengte straling is niet-ioniserend. De millimetergolf schommelt tussen ongeveer 10 en 1 millimeter. Dit is een zeer effectief spectrum met een grote bandbreedte, maar het is ook zeer gevoelig voor externe variabelen en kan verstoord worden door muren, bomen of zelfs regen.

Voor het eerst zal 5G gebruik maken van millimetergolven naast de microgolven die tot nu toe in 2G, 3G en 4G technologie zijn gebruikt. Vanwege het beperkte bereik per antenne, zullen de antennes bij 5G zeer dicht bij elkaar moeten worden geïnstalleerd. De bevolking zal dan constant zijn blootgesteld aan millimetergolf straling. … Met hogere frequenties en een kleiner bereik zullen de basisstations dichter bij elkaar komen te staan om een volledige dekking te bieden en ‘not-spots’ te vermijden. Dit kan een mogelijk bereik van 20-150 meter betekenen met kleinere dekkingsgebieden per ‘kleine antenne’. Een straal van 20 meter zou betekenen dat er ongeveer 800 basisstations per vierkante kilometer zijn (of “small area wireless access points” (SAWAP’s)). De huidige 3G- en 4G-technologieën maken gebruik van antennes, die een veel groter bereik van 2-15 kilometer of meer hebben, maar minder gelijktijdige gebruikers mogelijk maken omdat zij minder afzonderlijke kanalen hebben. Bovendien zal 5G gebruik maken van hogere frequenties dan de vorige “G”-netwerken en een grotere bandbreedte, waardoor gebruikers sneller draadloze gegevens kunnen overdragen.”

Henk Kieft

Add comment