Het Elektromagnetisch Universum: de Natuur wordt aangestuurd door semi-harmonische EMF frequenties

Een prachtig overzichtsartikel van Prof. Dick K. F. Meijer,  Universiteit Groningen, Nederland. Hij onderbouwt de visie dat onze werkelijkheid altijd een combinatie is van Massa, Energie en Informatie, samengevat in het model MEI. In mijn boek Quantum Leaps in Agriculture, waarin ik kwantum principes verken in de land- en tuinbouw en de natuur bleek ik datzelfde beeld van de werkelijkheid nodig te hebben om allerlei ‘ongewone’ technieken van boeren en tuinders en bosbouwers te kunnen begrijpen. Nu begrijp ik beter hoe fundamenteel die Informatie eigenlijk is. Informatie vind je niet alleen in vormen en patronen maar ook in bewustzijn. Het is het basismechanisme voor onze communicatie met plant en dier en plek, met de natuur. Het artikel is in het Nederlands geschreven en met heel informatieve plaatjes geïllustreerd. Zeer de moeite waard.

1. Inleiding

Het waarneembare universum bestaat fundamenteel uit materie, zoals we dat direct observeren, energie en informatie. In de steeds complexer wordende biologische en culturele evolutie is informatie een centraal aspect. Hierbij kan informatie, in eerste instantie, opgevat worden als een vorm van ordening gekoppeld aan patroonherkenning [5]. In de biologische en culturele evolutie krijgt informatie een bredere betekenis met vormgeving, verwerking en verspreiding ervan. Informatie kan op verschillende wijzen en niveaus worden overgedragen. In de levende cel zijn dat chemische en elektrische signalen, maar ook specifieke ruimtelijke vormen (eiwitten, DNA) en ook de volgorde van hun bouwstenen, (bijvoorbeeld de nucleotiden in het DNA). Op het niveau van menselijke communicatie bestaat er overdracht in de vorm van golf- en trilling-patronen (bij licht en geluid) of elektromagnetische golven (bij radio, telefoon, tv en kosmische achtergrondstraling). 

Bij informatieoverdracht is niet alleen sprake van complexe patronen, maar ook van specifieke sensoren daarvoor. Informatie krijgt pas haar betekenis na receptie, perceptie en representatie (afb. 1). Een belangrijke vraag in dit verband is, op welke wijze de zeer diverse informatie die onze hersenen via onze zintuigen (sensorisch) of extrasensorisch bereikt, wordt geselecteerd, opgeslagen en vervolgens weer wordt overgedragen.

Fig. 1: Het zogeheten Anthropisch principe: micro- en macrocondities zijn nauwkeurig afgestemd op het ontstaan van leven in ons Universum

Het heelal blijkt ingenieus in elkaar te zitten en is te beschouwen als een “symfonie van trillingen”. De basis hiervan is een heel specifiek stelsel van natuurconstanten die een exacte waarde dienen te hebben: de symfonie heeft dus een wiskundige ondergrond! Het ontstaan van het leven, en ook van het verschijnen van de mens blijkt precies te zijn afgesteld, minieme afwijking in elk van de 25 vastgestelde natuurconstanten zou het ontstaan van het biologisch leven onmogelijk hebben gemaakt! (zie: Fig.1). Hierbij horen ook de macroparameters als de afstand van de aarde tot de zon (licht en temperatuur), de invloed van de maan (levenscycli) en de plaats van ons zonnestelsel in de Melkweg (afgeschermd van het grote zwarte gat in het centrum!). Andersom gesteld: het leven moest zich in dit Universum wel zo ontwikkelen dat het intelligent leven voortbracht en zo zijn eigen waarnemers schiep: wij mensen! Dit wordt wel het “Anthropisch principe” genoemd: de mens legde de natuurwetten bloot, maar ontdekte daarmee in feite de onderliggende processen van de biologische evolutie. In feite zou je kunnen stellen dat wij daarmee een onderdeel zijn van een universeel stelsel van informatie: het Universeel bewustzijn als het programma waar ons heelal op draait! [ref.15]

Waar kwam deze exacte en samenhangende informatie eigenlijk vandaan (Fig.2)? Het is goed om ons te realiseren dat het Universum, volgens de tweede wet van de thermodynamica, onderhevig is aan entropie: het continue proces van verval van ordening naar minder orde en grotere chaos. Dit impliceert dat er steeds meer informatie benodigd is om het Universum te beschrijven (orde wordt eenvoudiger beschreven dan wanorde en chaos). Tegelijkertijd is er, zeker in ons deel van het Universum, sprake van het tegenovergestelde proces: negatieve entropie ook wel neg-entropie of syntropie genoemd, zie Fig.2.  Er ontstaat door het leven en uit het leven voortkomende wetenschap ook een steeds verder gaand organisatieproces door comprimeren en organiseren van informatie. Een voorbeeld daarvan is het formuleren van wetmatigheden zoals de natuurwetten en de samenhangende organisatie van levensprocessen in cellen en organismen. 

Figuur 2: De constructie van de werkelijkheid met een materiële (rechts) en mentale kant (links), uitgaande van een centraal kwantum-informatieveld, beschreven als een cyclisch proces.

Het hedendaags streven naar een “Theorie van Alles” is een extreem voorbeeld van informatie komprimering: dus zo’n theorie impliceert niet een vermindering van informatie maar een beter overzicht en inzicht in de betreffende informatie! De evolutie kan zo worden gezien als ontvouwing van reeds eerder geordende informatie, naast het samenbrengen van steeds complexere informatie door veronderstelde “emergente” processen [12].

Bestond er al informatie bij of tijdens de “Big Bang” (overigens was er toen al geluid en begon alles groot of juist heel klein?). Men denkt bij de oerknal tegenwoordig in termen van een fluctuatie in een kwantumvacuüm, waarbij energie, materie en antimaterie ontstonden. Sommige kosmologen stellen dat ons universum uit een vorig universum werd geboren via een proces van kwantum-tunneling in een reusachtige” black hole”” met overdracht van cruciale informatie. De uitdijing van het heelal gebeurde namelijk niet echt als een ontploffing, maar bleek, althans volgens de huidige kosmologie, middels een zeer nauwkeurig samengesteld proces te verlopen. Zelfs bij kleine afwijkingen in de expansiesnelheid had later geen leven kunnen ontstaan! (bijvoorbeeld,de vorming van Koolstof uit Helium). Ook hier krijgt men weer de indruk van een welomschreven begininformatie bij het ontstaan van ons Universum.

De vraag is dus: waar kwam de informatie over natuurconstanten en benodigde expansiesnelheid vandaan en hoe kon een zonnestelsel met exact een structuur als die van ons ontstaan? (Fig.2) Sommigen stellen dat er miljoenen andere Universa bestaan (multiversum-theorie) en dat wellicht alleen in de onze de condities zo waren dat er leven kon ontstaan. Maar er is tot op heden geen enkele evidentie voor een dergelijk multiversum gevonden. Een andere hypothese is dat de natuurconstanten niet altijd zo constant zijn geweest maar dat ze geleidelijk toegroeiden naar de waarden die nodig waren voor het ontstaan van leven. In het 4-dimensionele domein (3 dimensies en tijd), dat dus alle tijd bevat, kan het leven zelfs een terugwaartse invloed uitoefenen op de condities die bij de oerknal noodzakelijk waren voor het kunnen ontstaan van datzelfde intelligent leven (informatie uit onze eigen toekomst). 

Een derde hypothese is dat de benodigde informatie kwam uit een voorafgaande versie van ons eigen Universum, waarin, op een of andere wijze gecomprimeerde informatie werd gebruikt voor het geboorteproces: het proces van de tijd wordt dan niet opgevat als asymmetrisch (eenzijdig verlopend) maar circulair (zie verder). 

In al deze gevallen wordt uitgegaan van het ontvouwen van informatie vanuit een impliciete orde (kwantumveld) waarin geen objecten maar wordingsprocessen en ervaringen worden opgebouwd vanuit een intrinsieke potentie en met een drang naar verwerkelijking (als een boom die ontstaat uit een minuscuul zaadje). Het beeld dat hierbij opkomt is dat van een actief en wordend netwerk van betrekkingen tussen elementaire deeltjes, welke impliciet moet leiden tot grotere complexiteit. De mathematicus en filosoof Whitehead benoemde dit als een ingebouwde levenskracht, leidende naar grotere schoonheid en liefde!![18].

De auteur concludeerde uit het voorgaande dat veel fysische- en levensprocessen in de natuur worden aangestuurd door een breed (fractaal) spectrum van discrete staande EM golven (te zien als muziektonen), die in een semi-harmonisch verhoudingspatroon kunnen worden samengebracht, [1-5, 19]. Deze frequenties worden in het hele universum op gelijkvormige schalen van groot tot klein gevonden blijkens de bestaande literatuur met veel recente publicaties. De harmonische combinatie van de betreffende tonen zijn uiteraard de basis voor een spectrum van diverse “melodieën” en dit samen leidt in complexe vorm tot een integraal muziekstuk van de natuur. Een belangrijke rol hierin speelt het z.g nulpuntsenergieveld dat centraal is in de kwantumfysica. In dit veld ontstaan bij voortduring golf/lichtdeeltjes (fotonen) met diverse energieën die dus verschillende EM- frequenties representeren. De gemeten frequenties van dit veld komen zeer overeen met de bovengenoemde GM-schaal! 

2. De beschrijving van de Kosmos met de kwantumfysica

Een van de problemen in de huidige fysica is dat we het steeds over twee werelden hebben: dat van de deeltjes en dat van krachtvelden zoals zwaartekracht en donkere energie. Het bijzondere in het recente werk van Prof. Verlinde uit Amsterdam is dat hij beide samenbrengt in de vorm van kwantum informatie als de meest fundamentele bouwsteen van het universum. Materie en dus deeltjes zijn te zien als verdichtingen van krachtvelden die op elkaar inwerken en die beide zijn te beschrijven met kwantum informatie, eigenlijk dus een vorm van energie. De kunst is nu om deze vormen van veldinformatie samen te brengen. In de kwantumtheorie is energie gekwantiseerd: bestaat dus uit discrete vibrerende eenheden (door sommigen beschouwd als snaartjes). 

Ook de ruimte is volgens de theorie gekwantiseerd, en dus opgedeeld in kleine ruimte onderdelen. Deze matrix van ruimte-eenheden wordt wel ruimteschuim genoemd, andere noemen deze units (of operators)”twistors“ (Penrose) of toruseenheden. Deze komen op elke fractale schaal van het universum voor, van zeer klein (Planck schaal) tot zeer groot (zwarte gaten, Fig. 5). Deze ruimte-eenheden zijn ook de verzamelpunten van de diverse krachtvelden t.w zwaartekracht, donkere energie, zero-point energie, elektromagnetische straling etc. Ze integreren daarmee dus ook informatie en slaan die op aan de rand van elke fractale unit: bij het zwarte gat heet dit thans de “event horizon”. Informatie gaat zo, net als energie, niet verloren. 

Figuur 3: Levensprocessen waarin thans kwantumfysische fenomenen zijn waargenomen, dus in een warme en vochtige omgeving

Verlinde gebruikt hiervoor het holografisch principe dat o.m is bedacht door onze Nobelprijswinnaar ‘t Hooft, die stelde dat elke object volledig wordt beschreven met informatie dat wordt samengebracht op een scherm rond het betreffende object (de event horizon). Holografisch omdat deze 2-Dimensionele scherm informatie weer kan worden gebruikt voor een 3-D -representatie (projectie). In de “event horizon” van het zwarte gat ontmoeten het allergrootste en de allerkleinste elementen van het universum elkaar!

3. De Quantum Biologie

Het tempo in de vooruitgang en praktische implementatie van de kwantumfysica in takken van de natuurkunde en kosmologie is thans spectaculair en meerdere toepassingen zijn nu ook gevonden in de biologie.  De huidige stand van zaken in de biologie is weergegeven in Fig. 3, en geeft duidelijk aan hoe breed deze trend is. In feite, blijkt vrijwel elk chemisch proces gebaseerd te zijn op de kwantummechanica, waarin energie kwanta tegelijkertijd in golf- en deeltjes vorm aanwezig zijn. Recente publicaties in belangrijke tijdschriften als Science en Nature, geven duidelijk aan dat de kwantummechanica ook een biologisch voordeel kan bieden in vergelijking met de klassieke fysica.

Quantum informatie (uitgedrukt in binaire units of bits, eigenlijk ja/nee vragen) is misschien wel het belangrijkste kwantum aspect: kwantum bits bestaan ​​in superpositie (ja èn nee), terwijl de klassieke bits dit niet doen. In kwantum biologie, kunnen kwantum verstrengeling en tunnel effecten subtiele mechanismen in de cel sturen. Vooral de waarneming van kwantum coherentie in de fotosynthese en het radicaal paren-model, dat dient om een magnetisch kompas te beschrijven in de hersenen van verschillende vogelsoorten, gaf een aanwijzing. 

4. Quantum processen in de biologische evolutie

Figuur 4: Structuren in de cel die met elkaar communiceren (theorie van Frölich), via EM- vibraties, zoals eiwitten, DNA, cel-water met ionen, en cel-organellen als micotubili, mitochondria, en plasmamembraan, tezamen het “electroom” van de cel genoemd (zie de Loof)

Andere voorbeelden zijn de kwantum-tunneling mechanismen in de sensorische functie van geur (reukzin), naast mechanismen van DNA-herstel en enzymfunctie (Fig.3). Deze processen hangen in belangrijke mate af van de specifieke kwantum paden in eiwit structuren in de levende cel. 

Het “klassieke” model van Darwin over de ontwikkeling van diverse species is gebaseerd op een mechanisme waarbij cellen individueel willekeurige mutaties ondergaan, gevolgd door een natuurlijke selectie. Een probleem is hoe de cellen zich ontdoen van mutaties die minder gunstig zijn voor het organisme, zonder over een blauwdruk te beschikken van de uiteindelijke samenhang in cellulaire functies.  Geesink en Meijer, publiceerden onlangs een hypothese betreffende een wiskundig algoritme voor coherente elektromagnetische (EM) kwantum frequenties die de stabiliteit van de biologische orde bevorderen. Het concept is gebaseerd op een uitgebreid literatuuroverzicht van 250 artikelen van 1950-2015. Effecten van EM- straling in vitro en in vivo leefsystemen geven aan dat discrete en samenhangende frequenties van EM- golven cellen kunnen stabiliseren, terwijl andere leiden tot een duidelijke destabilisatie. Mogelijk hebben deze EM- velden ook een rol gespeeld in de vorming van de eerste levende cellen in de biologische evolutie, [1-5, 16-19].

5. EM- veld theorieën en het Bewustzijn 

De elektromagnetische theorieën over het menselijke bewustzijn stellen dat de binding van diverse brein onderdelen en synchronisatie van neuronale netwerken, die nodig zijn voor het individuele bewustzijn, worden bevorderd door elektromagnetische velden. In het bijzonder, door Susan Pockett en Johnjoe McFadden, zijn dergelijke EM veld- theorieën voorgesteld gebaseerd op de theorie van de kwantum- elektrodynamica (QED). 

Figuur 5: Het universum van heel groot tot zeer klein in meters, met de mens in het midden. 1B: de Torus geometrie is consistent te vinden in de hele natuur van lichtdeeltjes (onder rechts) tot aan het hele universum (boven links) !

Keppler, 2013, stelde dat de hersenen een stroom van bewustzijn veroorzaken door een permanente interactie met het Zero-point energieveld, waarbij samenvallende trilling-patronen (attractoren) van het veld en het brein met elkaar resoneren. 

Ons bewustzijn is zo een fundamentele eigenschap van het universum zelf door de uitwisseling en integratie van actieve informatie [19, 21]. 

In het recente wetenschappelijke werk van de auteur gaat het om de berekening en de fysisch/biologisch verificatie van de hypothese dat elektromagnetische (EM) energie in onze wereld gekwantiseerd is, en dat volgens een “gefixeerd patroon van frequentiebanden”. Deze kenmerkende discrete frequentie waarden zijn daarmee compatibel met de kwantumfysica. Kwantiseren betekent dat het kleinste niveau van de werkelijkheid bestaat uit discrete eenheden, denk maar aan energie (kwanta), massa, afstanden en wellicht ook tijd. Op de kleinste schaal is dat de Planck schaal (zie Fig. 5). Mooie metaforen voor kwantsering zijn de oceaan en het strand: van boven gezien als enorme vlakten, maar op micro-niveau gekarakteriseerd door golven c.q zandkorrels. Uiteraard zijn zandkorrels ook weer in steeds kleinere eenheden te splitsen, in volgorde: moleculen, atomen, elementaire deeltjes als elektronen en quarks en ultiem wellicht in kleine snaartjes (M-theorie of snaar theorie). Tussen deze grofmazige eenheden bevinden zich een veel groter aantal fijn afgestemde, fractale schalen.Deze opdeling in steeds kleinere, maar gelijkvormige patronen wordt wel “fractaal” genoemd, dat wil zeggen opgebouwd is uit delen of lagen die min of meer gelijkvormig zijn met de oorspronkelijke figuur zelf. 

Figuur 6: Geometrische spiraalstructuren die fractaal en dus van zeer groot tot zeer klein in het heelal voorkomen: het Universum zelf, zwarte gaten en galactische stelsels maar ook om de aarde, de atmosfeer, planten, het menselijk organisme, DNA, EM velden en lichtdeeltjes (fotonen).

Fractals hebben een oneindige hoeveelheid details, en bij sommige fractals komen motieven voor die zich op steeds kleinere schaal herhalen. Doorgaans kunnen fractals gegenereerd worden door het herhaald toepassen van een bepaalde bewerking. Denk maar aan de bekende Russische poppen die steeds kleiner in elkaar genesteld zijn. Dit ook in een z.g geneste torus, waarin binnen een torus steeds kleinere tori op deze wijze in elkaar vallen met één centraal kanaal (zie later). In de fysica en kosmologie wordt veel gebruik gemaakt van dit torus model. 

Dit kenmerkende geometrische vorm beschrijft heel goed de uiteenlopende elementen die we in het heelal aantreffen: het elektron en andere elementaire deeltjes, natuurlijke vormen op onze planeet, evenals galactische stelsels, zwarte gaten en zelfs staat het model voor het universum (zie Fig. 6).  

Wat betreft het allerkleinste, denken sommige wetenschappers zelfs aan een vloeibaar netwerk van wervelende torus (spin) structuren, met ieder een centraal kanaal of “wormgat”, dit ook op het niveau van de Planck schaal (dit wordt ook wel quantum schuim genoemd, [19]). Sommige wetenschappers suggereren zelfs domeinen met nog kleinere eenheden, die alleen maar wiskundige betrekkingen en gerelateerde geometrische vormen zouden bevatten [17]. We lijken dan ineens heel ver in de tijd terug te zijn bij de “platonische lichamen” van de Griekse filosofen, als basis van een harmonisch opgebouwd universum. De vraag of de door ons geobserveerde wereld een harmonische achtergrond heeft, is nog steeds een onderwerp van heftige discussie in de fysica (zie bijvoorbeeld het werk van de Nobelprijs- winnaar Frank Wilczek in zijn boek ” A Beautiful Question”, die ondermeer stelt dat de natuur mogelijk een muzikaal patroon bezit.

6. De gegeneraliseerde muziek (GM) schaal

Het gevonden semi-harmonische EM- frequentie patroon door Geesink en Meijer (Fig. 7) werd aanvankelijk ontdekt door meta-analyse van 500 wetenschappelijke biomedische publicaties [1-6], en deze patroonherkenning werd vervolgens uitgebreid naar een aantal   louter fysische systemen [7-11, 16]. Dit frequentie patroon hebben de auteurs nu consistent in veel biologische systemen aangetroffen [1-6]: in gezonde levende cellen, tumorcellen en neurologische studies in mensen evenals, tot hun aanvankelijke verbazing, ook in heel diverse fysische systemen [7-9, 10, 11], zoals muziekalgoritmen, geluid geïnduceerde resonantie patronen in membranen, het kleurenspectrum, vibraties van nucleotiden en albumine in oplossing, en ook in klei-materialen (z.g phyllo-silicaten).

Figuur 7: Duidelijk gescheiden EM- frequentiebanden met hun gemiddelde trillingswaarden in Hz in de genormaliseerde range van ca. 250- 486 Hz, uitgezet op een logaritmische schaal. Elk punt representeert een gebruikte EM- frequentie uit de ca 600 onderzochte publicaties. De voor levensprocessen gunstige frequenties (groene punten) zijn duidelijk gescheiden van de ongunstige waarden en zijn voor de overzichtelijkheid over de Y-as gespreid

Het door de auteurs onthulde EM- frequentie patroon werd recent teruggevonden in de elektro-magnetische frequenties die de mate van kwantum verstrengeling (z.g entanglement) bevorderen (ook of EPR- effect genoemd, naar het gedachten experiment van Einstein, Podolsky, en Rosen [8]) en tenslotte ook in het frequentie-spectrum van alle elementaire deeltjes in het “Standaard model”” van deeltjes, (zie verder op in de tekst en in [9]). Deze waarnemingen van reeksen discrete frequentiewaarden zijn, achteraf gezien, geheel in lijn met de theorie van staande golven die ontstaan door een constructieve interferentie van golven in een golfveld, bijvoorbeeld als een snaar tussen twee vaste punten wordt verbonden. Deze kunnen in de kwantummechanica alleen in zeer specifieke waarden voorkomen (eigenwaarden, in de muziek zijn dat tonen!)). Wil je deze staande golven in relatie met elkaar, dus in onderlinge verhoudingen weergeven heb je de muziektheorie van harmonische resonantie nodig die in feite al destijds door de oude Grieken als Pythahoras is bedacht. Deze harmonische patronen komen in de hele fysica voor, bijvoorbeeld in frequentie waarden van het kleurenspectrum en meer recent in de vibratie waarden van snaren in de diverse versies van de snarentheorie (verenigd in de z.g M-theorie). Overal waar elektromagnetische velden worden toegepast kun je dus een “fit” verwachten met interferentie patronen van staande golven.

Combinaties van EM-golven vormen elektromagnetische krachtvelden, die volgens de klassieke fysica in feite zijn samengesteld uit lichtdeeltjes (fotonen), die echter ook kunnen worden gezien als lichtgolven (binnen de kwantumfysica). Deze golf/deeltjes hebben heel verschillende energie en dus zijn ook hun trillingswaarden (frequenties) zeer ongelijk. De discrete frequenties zijn direct gerelateerd aan de frequenties en zijn overigenseenvoudig te berekenen uit de bekende vergelijkingen van Einstein en Planck, tenminste als de betreffende energieën bekend zijn uit de literatuur:

E = m c2 = h ν (vgl. 1)

(E : Energie; m: massa: c licht snelheid; h: Planck’s constante; ν: frequentie)

Dat betekent dus dat bij gegeven energie, de frequentie afhangt van de massa, en dat bij een gegeven massa, energie en frequentie gerelateerd zijn. Als de massa een gekwantiseerde schaal volgt (want opgebouwd uit gekwantiseerde deeltjes), volgt daaruit dat de frequentie ook een soortgelijke schaal volgt [7,8,9].

Helaas hangt de huidige kwantummechanica (QM) theorie momenteel nog sterk aan tegen de interpretatie van de Bohr en Heisenberg (1925), die veronderstelden dat de theorie met name de waarschijnlijke waarden van een kwantum toestand (state) aangeeft (het z.g onzekerheidsprincipe) en niet de eigenlijke vorm ervan. Geesink en Meijer concluderen echter dat de kwantum state deels gedetermineerd lijkt te zijn en bepaalde discrete waarden aanneemt [5]. Ook Einstein zei destijds al dat “God” niet dobbelt. Tja… dat blijkt dan dus in die zin te kloppen.

7. De mathematische en muziektheoretische basis

De auteurs gebruiken in hun concept voor de representatie van het frequentie bandenpatroon een 12-tallig stelsel (een z.g octaaf, zie Fig. 7), ook bekend uit de muziektheorie, met als het eerste getal de waarde van 1. Waarom deze referentiewaarde? Je kunt het gemakkelijk uitrekenen via de meta-analyse van de biomedische studies en ook de diverse fysische experimenten die door de auteurs zijn gedaan (de analyse van EPR- experimenten, elementaire deeltjes of superconductoren). Je neemt bijvoorbeeld de gemeten discrete energieën in de EPR-golf/deeltje verstrengeling (entanglement) experimenten, dan blijken daarin ook weer 12 discrete energieën, en equivalente octaven aanwezig te zijn. Planck heeft de Planck constante gevonden, dus deel deze reeks van energieën door deze constante, en je komt uit bij 12 discrete frequenties, en octaven daarvan. De eerste frequentie ligt dan precies op 1 Hz. Niet moeilijk dus. De frequenties zijn eenvoudig uit te rekenen met een vergelijking die bekend is uit de muziektheorie, en die in feite al bij Pythagoras bekend was.

En = ℏ ωref 2n 3m (2p)  (vgl. 2)

(En : Energie distributie, ωref : Referentie frequentie = 1 Hz, ℏ : Planck’s constante, n: Serie van hele getallen met waarden: 0, 0.5, 2, 4, 5, 7, 8, -1, -3, -4,-6, -7, m: serie van hele getallen met waarden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, p: serie van hele getallen met waarden: <-4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, > +52).

De volledige schaal van frequenties is daarom veel uitgebreider dan het kerngebied van 12 frequenties: aansluitende gelijkvormige schalen met ofwel een hogere frequentiebereik of juist met lagere waarden zijn eenvoudig uit te rekenen door de reeks van 12 te vermenigvuldigen met twee of  te delen door twee. Zo krijg je een totaal bereik in de range van Hz, Kilo-Hz, Mega-Hz, Giga-Hz en Tera-Hz die loopt van 0.2 Hz tot 500 THz. Hierbij is ook het zogeheten verre infrarood (Tera-Hertz) gebied belangrijk, omdat deze centraal staan in de Einstein Podolsky Rosen (EPR)-experimenten (zie ook Fig. 8).

8. De centrale rol van water in levensprocessen

Voor levensprocessen is de vibratie frequentie van watermoleculen (H2O), als zeer essentiële bouwstenen van het leven, uiteraard van belangrijk [20]. Deze waarde is uit te rekenen uit het moleculair gewicht van water M= 18 en dit in te vullen in de vergelijkingen van Einstein/Planck: E= m c2 en E=h ν , met c als de lichtsnelheid en h als de constante van Planck, terwijl ν de trillingsfrequentie van het betreffende molecuul is. Voor het H2O molecuul is de uitkomst van zo’n berekening echter niet de enig mogelijke waarde, want we kunnen nu volgens de bovenstaande octaaf-hiërarchie deze waarde vele malen met twee vermenigvuldigen om in het verre infrarood THz gebied te komen, waarbij de invloed op macrostructuren in de cel optreedt. Mogelijk is dus dat de oscillatiefrequentie van water het beste uit te drukken in een fractale serie van discrete, en steeds toenemende frequenties (tot aan Thz), die in diverse lagen van het organisatieniveau in de cel een rol spelen.

Zeer opvallend is dat de wetmatigheid (door 0ns de gegeneraliseerde muziek (GM)-schaal genoemd), primair gevonden is door de elektromagnetische invloeden op levende cellen te analyseren. Dit “Life algorithm”, geldt, opvallend genoeg, ook voor een aantal niet-levende systemen [6-9]. Natuurkundigen kunnen dit goed plaatsen, want die hebben het in de natuurkunde over een spin van deeltjes met de verhoudingen 1/2, en 2/3, en die passen netjes in het GM- algoritme (zie vgl 2, boven). 

Figuur 8: Het totale licht spectrum, met het voor ons (zeer kleine) zichtbare deel en het verre infrarood gebied, hier uitgedrukt in microns, waarbij nm omgekeerd evenredig is met de frequentie

In recente experimenten laten onderzoekers in Delft zien dat ruimtelijk van elkaar verwijderde deeltjes zich in een verstrengelde toestand kunnen bevinden. Verstrengeling (entanglement) is een van de meest opvallende eigenschappen van de quantum-mechanica, en is in de jaren twintig van de vorige eeuw ontdekt. Onlangs werd daar de vraag bevestigd of het mogelijk is gedetermineerde verstrengelde toestanden, tussen de spin van electronen te realiseren over een grote afstand, met behulp van fotonen van een discrete energie/frequentie.  Volgens de kennis van de kwantummechanica van de bovengenoemde Bohr en Heisenberg in de jaren twintig, zijn gekoppelde draairichtingen van beide elektronen echter volledig willekeurig en worden pas bepaald op het moment dat ze worden gemeten. Einstein had nogal moeite met deze theorie, en hield vol dat elektronen in zo’n experiment kennelijk van tevoren al ‘weten’ wat hun uitkomst wordt. Het Delftse experiment heeft laat zien dat Einstein gelijk had, en lieten een betrouwbare elektron z.g teleportatie zien over een afstand van 1.3 km! De in Delft uitgevoerde experimenten voldoen, interessant genoeg, ook aan het gevonden semi-harmonische GM-frequentie patroon, en laten dus zien dat teleportatie van deeltjes volgens een precieze instelling van trillingen (frequenties) mogelijk is.

9. Supergeleiding in de biologie

Momenteel werken Geesink en Meijer aan een publicatie [16], waarin wordt aangetoond dat superconductoren voor kwantum bits (qubits) mogelijk ook aan deze wetmatigheid voldoen. Speciale metaalverbindingen vertonen supergeleiding met name bij zeer lage temperaturen (-200 graad Celsius). Supergeleiding is overigens een technologische ontwikkeling die van cruciaal belang is voor het ontwikkelen van kwantumcomputers (ondanks vorderingen tot op heden nog niet echt geslaagd), waarbij het centrale probleem is de qbits in het geleidingsproces intact (coherent) te houden omdat ze neigen met de omgeving te reageren en daardoor opgeslokt te worden (dit laatste proces heet de-coherentie). Mogelijk kun je met de kennis van coherente frequenties, zoals in het groen aangegeven banden in Fig. 7, in principe, het de-coherentie probleem (destructieve interactie van de qbits met de omgeving) bij deze “kwantum computing” tegengaan, in feite door de coherentietijden te vergroten. 

In dit kader werden, opnieuw, middels een meta-analyse, 87 verschillende superconductors uit de huidige literatuur in kaart gebracht wat betreft de invloed van EM- velden op de mate van superconductie. Het betreffende GM-frequentie spectrum werd inderdaad ook in deze coherentiemetingen in superconductoren duidelijk vastgesteld [16]. Het blijkt inderdaad dat superconductoren (supergeleidende kwantum materialen) alleen goed functioneren als deze coherent, gekwantiseerd en verstrengeld (entangled) zijn. Ontwikkelaars van Quantum computers zouden deze kennis in de toekomst kunnen toepassen, omdat het daarbij met name om het voorkomen van de-coherentie gaat, zodat dit soort computers uiteindelijk ook bij kamertemperatuur efficiënt zouden kunnen werken (zie Fig. 4, met de ontwikkeling van superconductor materialen die in de aangeven periode steeds beter werken bij hogere temperaturen, ofwel een steeds langere coherentietijd laten zien). 

Superconductie komt ook in de levende natuur voor, zoals bovengenoemd in de fotosynthese, waarbij lichtenergie zeer efficiënt wordt getransporteerd en omgezet in cellulaire energie. Dit is een samenwerking tussen “geluidsdeeltjes” (phononen) en de door lichtenergie losgeslagen lading in de vorm van exciton golf/deeltjes (Fig. 9). Het transport proces van lading in de plantencel wordt daarbij gefaciliteerd door de invloed van fijn afgestemde resonerende vibraties die in de cel worden opgewekt en die als een soort ”georkestreerd” trillingsproces werken om te voorkomen dat de flux van geladen deeltjes in de omgeving vastloopt.

Figuur 9: De koppeling van moleculaire excitaties met moleculaire vibraties en de rol van elektromagnetische velden (EMF) en geluidsvibraties (phononen) sturen mede de ruimtelijke structuur van een molecuul, dit naast de genetische code in DNA die ook informatie bevat 

Hoe je het wiskundig allemaal precies definieert is nog toekomstmuziek, maar de auteurs gaan er in [7] van uit dat er een wetmatigheid van coherentie bestaat, dat gebaseerd is op het principe van semi-harmonische resonantie: hoe verdeel je verhoudingen van 2/3 van staande golven zo goed mogelijk binnen basis verhoudingen van 1/2.

Heel interessant is met name dat met het gevonden patroon van EM- frequenties die kwantum coherentie in superconductoren bevorderen, een brug wordt geslagen naar de kennis van kwantum processen in levende systemen (het terrein van de Quantum Biologie). Superconductie blijkt essentieel te zijn voor het leven en zoals bovengenoemd, niet alleen voor de efficiëntie van processen als fotosynthese, maar ook voor het reukproces in ons lichaam en de aardmagnetische sturing van migratie van vogels en andere dieren. Ook in de intracellulaire communicatie van functionele netwerken van eiwitten en enzymen, die met elkaar communiceren middels golfresonantie spelen interne en externe EM velden een rol (Fig. 4, 9, 10).

Figuur 10: Moleculen in de cel worden in vibratie gebracht door cellulaire energiebronnen als ATP (rood), maar ook door externe elektromagnetische straling (blauw), velden die samen met cellulair water de functionele structuur van eiwitten en DNA mede bepalen.

10. Ruimtelijke vouwing van eiwitten in de cel

Een voorbeeld is de drie-dimensionale vouwing van eiwitten (Fig. 10, 11) en DNA in cellen [11, 14]. Gezien de zeer complexe samenstelling van het brein, met behalve de neuronen tenminste 6 andere celtypen, is een effectieve en samenhangende schakeling van electro-magnetische activiteit nodig en met name bij sommige integrale hersenfuncties zoals attentie, en bewustzijn [13, 19]. Hierbij zou elektromagnetische sturing middels een coherent patroon van EM- frequenties in de vorm van bio-fotonen en phononen (geluidsgolven) volgens de auteurs een essentiële rol kunnen spelen [2, 5].

Hierbij komen de schrijvers dicht bij de beroemde kwantum concepten van David Bohm met de sturende golven (pilot waves), die volgens Bohm opereren uit een kwantum informatieveld, door hem de “implicate order” genoemd. In feite zou het door, Meijer en Geesink, gevonden frequentie patroon een selectie kunnen zijn uit dit kwantum informatieveld (zie later).

Figuur 11: De functionele opbouw van de cel vergt niet alleen het samenbrengen van de bouwstenen ervan (eiwitten, suikers, lipiden, en DNA/RNA), maar ook een fijn afgestemde ordening van deze componenten in membranen en organellen. Om te overleven hebben cellen daarvoor informatie nodig uit de omgeving dat wordt opgeslagen in de ruimtelijke vorm van eiwitten in het cytoplasma (B) en tevens in de DNA- structuur van de celkern (C). De sturing van de informatie netwerken in de cel wordt verzorgd door elektronen, in samenwerking met fotonen (lichtgolven) en fononen (geluidsgolven), met beide een specifieke energie en frequentie. Deze vibraties kunnen efficiënt worden georganiseerd in een toroidaal veld dat de cel omhult, en de benodigde informatie opbergt in een cellulair geheugen (de z.g “event horizon” genoemd, zie rode cirkel)

11. Het eerste leven in de biologische evolutie

De hypothese van de auteurs is dat EM- stralingsvelden, welke vanaf het begin van het universum hebben bestaan, een sturende rol hebben gespeeld in de biologische evolutie [Fig.13], en met name bij de vorming van de eerste levende cellen. 

Figuur 12: Geeft de mogelijke rol van klei-materiaal (mineraal-silicaten) weer als half-
geleidend materialen die niet coherente EMF- frequenties kunnen omzetten in coherente frequenties, en, ondermeer, bleken de synthese van RNA te kunnen bevorderen (links)

In de aardatmosfeer waren silica stofdeeltjes aanwezig en op het aardoppervlak of zeebodem nanometer gelaagde silicaat deeltjes (kleimateriaal, Fig. 12), die door hun gelaagde structuur en aanwezigheid van water en bepaalde ionen, halfgeleider eigenschappen hebben (zie Fig. 12 ).

Bij activering door licht of warmte zenden dit soort materialen een reeks discrete EM-straling frequenties uit die zeer overeenkomen met de bovengenoemde GM- reeks. Deze straling zou een organiserend effect kunnen hebben op water- en macromoleculen in de voorlopers van de zeer complexe levende cellen, die immers adequate informatie uit hun omgeving nodig hebben om te overleven en zich te delen. Hierbij is ook opslag van informatie in de cel nodig, bijvoorbeeld door de samenstelling en vormverandering in DNA en eiwitten []. Er is aangetoond dat de bouwstenen voor dit soort macromoleculen een eigen vibratie vertonen en dat ze gevoelig zijn voor externe EM- velden. Zo wordt de synthese van RNA uit z.g nucleosiden bevorderd door deze EM-frequenties. (zie Fig. 12, links onder). Met name het water in de cel kan coherent vibrerende domeinen bevatten, waarvan de EMF- frequenties ook weer opvallend samenvallen met die van de GM-schaal en dit soort gestructureerd water kan dus ook oscillerende afdrukken bevatten van eiwitten en DNA [20].

Figuur 13: Onze planeet miljoenen jaren terug, waar het wonder van het eerste leven plaats vond (van virus naar bacterie naar cel?) en elektromagnetische straling vermoedelijk de communicatie met de omgeving bevorderde (zie 11, 14, 19) 

12. Toroïdale geometrie als model voor de stroom van levensenergie

Wiskundig is het algoritme van de GM-schaal, en ook van muziekcomposities, geometrisch te beschrijven met spiraalvormige energietrajecten op het oppervlak van een torus (Fig. 14 A): een soort van energie integrator waarin geluid (phonon deeltjes), licht (foton deeltjes) en elektronen (deeltjes met negatieve lading) kunnen worden gemengd tot zogenaamde quasideeltjes (mengvormen van deze drie). Bekende voorbeelden van de laatste zijn het polaron (ook soliton genoemd), polariton en majorana deeltjes. Het torus model, dat veel in de geschiedenis van de fysica wordt gebruikt, beschrijft dit oscillatie proces in drie ruimtelijke dimensies, maar kan ook trillingen maken in een, voor ons onzichtbare, maar fysisch wel aangenomen, 4de dimensie. Hierbij maakt de torus, naast de drie dimensionale oscillaties, een vier dimensionale trilling waarin de torus als het ware steeds “binnenstebuiten” wordt gekeerd. Dit laatste proces wordt onder andere wiskundig beschreven met de getallentheorie van de zogeheten “quaternionic movements”[5,19].

Ook het proces van de wetenschap zelf kan worden beschreven als een toroidaal energetisch informatieproces dat al spiraaliserende haar weg zoekt op het torusoppervlak. Deze geometrische vorm geeft de wetenschappelijke wereld aan binnen bepaalde disciplines, waarin de heersende concepten met elkaar in een competitie zijn, en door het herhaald samenkomen in de het binnenste van de torus, om daar een integratie ondergaan tot geheel nieuwe denkbeelden als in een opwaartse spiraal (zie Fig. 7, ref. 12).

Deze toroidale benadering (Fig. 14), maakte het ook mogelijk om semi-conductoren, die in de natuur voorkomen, bijvoorbeeld in diverse mineraal-silicaten, systematisch te verwerken in een halfgeleidend nano-materiaal dat EM golven kan omzetten van de ene naar de andere frequenties. Dit materiaal kan in toroidaal georganiseerde kleine laagjes silicaat worden gebracht (zie Fig. 12), die dan samen een soort “getordeerd nanometer-laminaat” vormen met supergeleidende eigenschappen bij hoge temperaturen. Zoals, eerdergenoemd, zenden deze materialen na energetische activering alle in de G M reeks aanwezige EM- straling frequenties uit.

Figuur 14: De spiraalvormige trajecten op een torus kunnen worden gezien als een geometrische stroom van informatie die naar elke spiraal gang naar zichzelf terugkeert, met vanaf beneden gezien een informatie ontvouwing, naar boven gevolgd door een informatie compressie en een interactie met andere informatie trajecten in de kern (intern kanaal) van de torus

Omdat uit de publicaties van Geesink en Meijer blijkt dat deze EM- frequenties coherentie bevorderend op levensprocessen werken [respectievelijk [1-5 en 11, 17] en tevens kwantum verstrengeling van golf/deeltjes selectief kunnen bevorderen [8]. Bovengenoemde klei-materialen zouden dan ook kunnen worden gebruikt om de voor mens en dier schadelijke EM- frequenties uit de omgeving om te zetten in juist helende straling met coherente frequenties. Ook zijn therapeutische toepassingen van de goede EM- straling in de gezondheid technologie heel goed mogelijk. Bijvoorbeeld worden thans in de USA bij EM-veld laser toegepast bij de behandelingen van bepaalde tumoren, bij pijnbestrijding en ook bepaalde psychische en neurologische aandoeningen. [6, 19].

Figuur 15: De fractale opbouw van het universum( links) en de golffunctie van het universum, dat verondersteld wordt alle informatie van het universum te bevatten (rechts).

13. Breinfunctie en bewustzijn

Wij postuleren [13,15, 17, 19], dat het bewustzijn in ons brein gecoördineerd wordt door middel van EM velden die collectief ontstaan uit de elektrische actiepotentialen die in de neuronen ontstaan. Verder hebben wij geconcludeerd dat de hersenen een kwantum netwerk bezitten om als een soort referentiekader te functioneren en de kwaliteit van onze breinreacties te controleren. Dit door, als het ware, een voorspelling van toekomstige subjectieve ervaringen van het individu te simuleren. We noemden dat de event-horizon werkruimte van het brein. Dit nog weinig onderzochte informatieveld om het brein zou ook fenomenen als helderziendheid, telepathie en bijna-dood ervaringen [16, 21],kunnen verklaren. Dit centrum staat mogelijk direct onder invloed van het nulpuntsenergieveld en daarom ook van de GM-schaal EM-frequenties die wij eerder onthulden. 

Verstoring door de-coherente (levensbedreigende) frequenties, zoals die bijvoorbeeld in 4G en in 5G straling voorkomen, kunnen dus leiden tot subtiele maar ook soms ernstige afwijkingen in hersenfunctie, zoals slapeloosheid, gebrek aan focus en zelfs depressies. Deze schadelijke invloeden zijn volgens ons te herstellen door bevorderen van harmonische frequenties die de bovengenoemde muziek van de natuur nabootsen. 

14. Voorstel voor onderzoek naar mogelijke 4G en 5G effecten op het levend organisme: de implementatie van een landelijk research netwerk.

In de huidige maatschappelijke en politieke discussie over de effecten van EMF-straling op levensprocessen in de mens, op dieren, maar ook in planten bestaat thans een nogal felle discussie waarin de standpunten kennelijk ver uit elkaar liggen. Bij grondige inspectie van de betreffende literatuur valt op hoe de huidige wetenschap verdeeld is op dit terrein en met name dat behoorlijk onderzoek naar mogelijke effecten van 5G straling in de mens in feite ontbreekt. Tevens ontbreekt grondig onderzoek naar preventieve maatregelen c.q protectieve materialen die mensen met gebleken EMF-overgevoeligheid zouden kunnen helpen. Ook professioneel epidemiologisch onderzoek op lange termijn wordt node gemist.

Vanuit de bovengenoemde EMF-frequentie gegevens uit meta-analyse van ca 700 bio-medische publicaties blijkt evident dat er een EMF-frequentie bandenpatroon is dat aangeeft dat tegelijkertijd discrete (coherente) gezondheid bevorderende frequenties zijn maar ook voor het leven zeer schadelijke (non-coherente) frequenties. In de 5G frequenties die thans vigeren c.q in de toekomst zijn gepland kunnen die allebei voorkomen en dus is een nauwkeurige keuze van de frequentie waarde cruciaal. Uit deze gegevens blijkt dus ook dat bepaalde gunstige EMF-frequenties preventief gebruikt zouden kunnen worden en tevens dat materialen zouden kunnen worden ontwikkeld die stralingsbescherming kunnen geven door omzetting van non-coherente, schadelijke, frequenties in levensvriendelijke coherente frequenties. Tot nu toe beschikken we over veel dierproefgegevens maar systematisch onderzoek in menselijk materiaal is in feite niet gedaan! 

Figuur 16: Het brein van de mens ontvangt interne prikkels van de zintuigen maar ook externe signalen van aardmagnetisme, nulpuntsenergieveld, zwaartekracht etc. waarin de hersenen ook permanent informatie uit de buitenwereld en de Cosmos als geheel ontvangen. De in het midden aangegeven toroidaal georganiseerde werkruimte (in de schedel symbolisch aangegeven) integreert deze diverse signalen in een fractale setting middels een holografisch proces waarbij alle beschikbare informatie wordt opgeslagen als in een “event horizon” (midden rechts in de figuur, zie referenties 13 en 19)

Dit laatste aspect kan dus de basis voor verder fundamentele research opleveren, waarin ook uitdrukkelijk   menselijk weefsel kan worden betrokken in de vorm van, ondermeer, dunne post-mortem hersenplakjes, en weefsel plakjes van huid, nier, lever, darm en hart die geruime tijd “viable” blijven door te worden geïncubeerd met zuurstof en voedingsstoffen. Een duidelijk alternatief is hierbij menselijk orgaanmateriaal welke uit stamcellen kan worden gekweekt. Expositie aan relevante EMF-velden van diverse sterkten en expositieduur, in een spectrum van afzonderlijke en gecombineerde frequenties, al dan niet gemoduleerd, pulserend of continue van aard, kan systematisch worden onderzocht. In deze in vitro weefsels kunnen allerlei metabole processen worden gemeten en zelfs elektrische signalen worden afgeleid worden (hersen plakjes). Dit kan de relevantie van dierproeven met EMF-expositie voor de mens aantonen.

15. Conclusie

De auteur concludeert uit het voorgaande dat veel fysische- en levensprocessen in de natuur worden aangestuurd door een breed (fractaal) spectrum van discrete staande EM golven (te zien als muziektonen), die in een semi-harmonisch verhoudingspatroon kunnen worden samengebracht. Deze frequenties worden in het hele universum op gelijkvormige schalen van groot tot klein gevonden, ook blijkens de bestaande literatuur met veel recente publicaties in “peer reviewed” tijdschriften. De harmonische combinatie van de betreffende tonen vormen als het ware de informatiebasis [5] voor een spectrum van diverse “melodieën” en dit samen leidt, in onze opvatting, tot een complex integraal muziekstuk van de Cosmos, waarin al dat leeft is ingebed. Een belangrijke rol hierin speelt het z.g nulpuntsenergieveld dat centraal is in de kwantumfysica. In dit veld ontstaan bij voortduring golf/lichtdeeltjes (fotonen) met diverse energieën die dus verschillende EM- frequenties representeren. De gemeten frequenties van dit veld komen zeer overeen met de bovengenoemde GM-schaal! 

Het universum en het leven daarin lijkt dus inderdaad op een soort geleide symfonie in plaats van een deterministische toeval-machine: de muziek der sferen uit de klassieke natuurfilosofie is weer thuis!

*Noot: het hier besprokene kan nader worden bekeken tegen de achtergrond van bestaande biofysische literatuur op diverse gebieden (zie bijlage 1)

Referenties

1. Geesink J.H. and Meijer D.K.F. (2016a). Quantum Wave Information of Life Revealed: An Algorithm for Electromagnetic Frequencies that Create Stability of Biological Order, with Implications for Brain Function and Consciousness. NeuroQuantology,  vol. 14, pp 106-125,  file:///C:/Users/Dick/Documents/911-2447-1-PB.pdf

2. Meijer D.K.F  and Geesink J.H. (2016). Phonon Guided Biology. Architecture of Life and Conscious Perception are mediated by Toroidal Coupling of Phonon, Photon and Electron Information Fluxes at Discrete Eigenfrequencies. NeuroQuantology, vol.14, issue 4, pp 718-755 http://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/985

3. Geesink  J.H. and Meijer D.K.F. (2016b). Bio-Soliton Model that Predicts Non-thermal Electromagnetic Frequency Bands,  that Either Stabilize Living cells.  https://arxiv.org/pdf/1610.04855 and ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE, 2017, vol. 36, no.4, 357-378  https://doi.org/10.1080/15368378.2017.1389752

4. Geesink J.H. and  Meijer D. K.F. (2017 a). Electromagnetic Frequency Patterns that are Crucial for Health and Disease Reveal a Generalized Biophysical Principle: the GM scale. Quantum Biosystems, 8, 1-16

5. Meijer D. K. F. (2012).  The Information Universe. On the Missing Link in Concepts on the Architecture of Reality.  Syntropy Journal, 1, pp 1-64.  https://www.researchgate.net/publication/275016944_Meijer_D_K_F_2012_The_Information_Universe_On_the_Missing_Link_in_Concepts_on_the_Architecture_of_Reality_Syntropy_Journal_1_pp_1-64

6. Meijer D. K. F. and Geesink J. H. (2018a). Favourable and Unfavourable EMF Frequency Patterns in Cancer: Perspectives for Improved Therapy and Prevention. J. Cancer Therapy, 9, 188-230   https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=82944

7. Geesink J.H. and Meijer D. K. F. (2018 a). Mathematical Structure of the GM Life Algorithm that May Reflect Bohm’s Implicate Order. J. Modern Physics, 9, 851-897

https://file.scirp.org/pdf/JMP_2018041015321535.pdf

8. Geesink  J. H.  and   Meijer D. K. F. (2018b). A harmonic-like electromagnetic frequency pattern organizes non-local states and quantum entanglement in both EPR studies and life systems. J. Modern Physics 9, 898-924

https://file.scirp.org/pdf/JMP_2018041015494906.pdf

9. Geesink  J. H. and  Meijer D. K. F. ( 2018c). Semi-Harmonic Scaling enables Calculation of Masses of Elementary Particles of the Standard Model. J. Modern Physics, , 9, 925-947

https://file.scirp.org/pdf/JMP_2018041015591721.pdf

10. Geesink J. H. and Meijer D. K. F. (2018d). Evidence For a Guiding Principle in Quantum Physics.  Quantum Biosystems, 9, 1-7  http://www.quantumbiosystems.org/admin/files/QBS%209%20(1)%201-17%20(2018).pdf

11. Meijer D. K. F. and Geesink  J.H. (2018b). Guided folding of life’s proteins in integrate cells with holographic memory and GM-biophysical steering. Open Journal Of Biophysics, 8, 17-154 https://file.scirp.org/pdf/OJBIPHY_2018071615175972.pdf

12. Meijer D. K. F. (2017a). The Processes of Science and Art Modeled by Toroidal  Flow of Information. Open Journal of Philosophy, 8, 365-400. doi: 10.4236/ojpp.2018.84026https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=86591

13. Meijer D. K. F. and Geesink J.H. (2017 c). Consciousness in the Universe is Scale Invariant and Implies the Event Horizon of the Human Brain. NeuroQuantology, 15, 41-79

https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/viewFile/1079/852

14. Melkikh  A. V and Meijer D. K. F (2018). On a generalized Levinthal’s paradox: the role of long- and short range interactions on complex bio-molecular reactions, including protein and DNA folding. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 2018; 132: 57-79 https://www.academia.edu/34795142/On_a_generalized_Levinthals_paradox_The_role_of_longand_short_range_interactions_in_complex_biomolecular_reactions_including_protein_and_DNA_folding

15. Meijer D. K. F. (2019). Universal Consciousness. Collective Evidence on the Basis of Current Physics and Philosophy of Mind. Part 1. ResearchGate,https://www.academia.edu/37711629/Universal_Consciousness_Collective_Evidence_on_the_Basis_of_Current_Physics_and_Philosophy_of_Mind._Part_1

16. Geesink, J. H. and Meijer, D. K. F (2019a). A novel biophysical quantum algorithm, predicts superconductive properties in animate and inanimate systems, Quantum Biosystems, 10, 1-32 https://www.quantumbionet.org/quantumbiosystems/

17. Meijer D K F, Geesink J H, (2019). Life and Consciousness are Guided by a Semi-Harmonic EM Background Field. NeuroQuantology ,Vol. 17, Issue 4, 37-44    https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/2074

18. Meijer D K F (2019). Anticipation of  of Afterlife  as Based on Current Physics of Information, ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/336531043_The_Anticipation_of_Afterlife_as_Based_on_Current_Physics_of_Information

19. Meijer DKF, Jerman I, Melkikh AV and Sbitnev VI, 2019. Consciousness in the Universe is Tuned by a Musical Master Code: A Hydrodynamic Superfluid Quantum Space Guides a Conformal Mental Attribute of Reality. The Hard Problem in Consciousness Studies Revisited. Submitted to Springer/Nature

https://www.researchgate.net/publication/338147415_Consciousness_in_the_Universe_is_Tuned_by_a_Musical_Master_Code_A_Hydrodynamic_Superfluid_Quantum_Space_Guides_a_Conformal_Mental_Attribute_of_Reality_The_Hard_Problem_in_Consciousness_Studies_Revisited

20. Geesink, J H and Meijer, D K F (2019 b).  Water: the cradle of life in action, water in cells is guided by coherent quantum frequencies as revealed in pure water, Water Journal, in the press

Bijlage 1: Algemene wetenschappelijke literatuur referenties

  1. Cell Electromics, EMF Guiding in Biology
[20] De Loof A. The Cell’s Self-Generated “Electrome”: The Biophysical Essence of the Immaterial Dimension of Life? Communicative & Integrative Biology, 2016; 9e1197446, https://www.researchgate.net/publication/304712940

[21] Hammerschlag  R, Levin  M, Mc Craty R, Bat B A, Ives J A, Lutgendorf  S K and Oschman  J L. Biofield Physiology: A Framework for an Emerging Discipline. Global Advances in Health and Medicine , 2015; 4: 35-41. https://doi.org/10.1080/19420889.2016.1197446

[22] Muehsam D, Ventura C. Life Rhythm as a Symphony of Oscillatory Patterns: Electromagnetic Energy and Sound Vibration Modulates Gene Expression for Biological Signaling and Healing. Glob Adv Health Med. 2014; 3(2): 40-55.

[23] Rouleau, N., Dotta, B.T. Electromagnetic fields as structure-function zeitgebers in biological systems: environmental orchestrations of morphogenesis and consciousness. Frontiers in Integrative Neuroscience, 2014; 8: 1-9.

  • Quantum Biology and Quantum Resonance
[24] Davies  P C W. “Does quantum mechanics play a non-trivial role in life?” BioSystems, 2014; 78: pp. 69–79

[25] Huelga, S F and Plenio M B. Vibrations, Quanta and Biology. International Journal of Modern Physics B, 2013; vol. 10, no. 13-14: 1735–1754

[26] Kauffman S A , 2008. Reinventing the Sacred: A New View of Science, Reason, and ReligionBasic Books

https://www.researchgate.net/publication/26234724_Reinventing_the_Sacred_A_New_View_of_Science_Reason_and_Religion_Stuart_A_Kauffman_2008_Basic_Books_27
[27] Kauffman  S A. Towards a Post Reductionist Science, 2009; The Open University. http://arxiv.org/pdf/0907.2492.pdf

[28] Kira  M,  Hoyer W, Stroucken, T, Koch S. “Exciton Formation in Semiconductors and the Influence of a Photonic Environment”. Physical Review Letters, 2001;87 (17). doi:10.1103/PhysRevLett:87.176401

[29] Lambert N, Chen Y N , Cheng Y C , Li C M, Chen, G.Y., Franco N. Quantum biology. Nature Physics 2013; 9 (1): 10–18.doi:10.1038/nphys2474

  • Biological Evolution and First  life
[30] Adamatzky A. Game of Life on Phyllosilicates: Gliders, Oscillators and Still Life. Physics Letters , 2013; 377: 597-1605

[31] Grandpierre A. Biologically Organized Quantum Vacuum and the Cosmic Origin of Cellular Life. in: Phenomenology of Space and Time. Book 1. The Forces of the Cosmos and the Ontopoietic Genesis of Life. Analecta Husserliana 2014; 116: 107-133. 

[32] Hashizume H. Role of Clay Minerals in Chemical Evolution and the Origins of Life. Life Physics Letters , 2012; 377: 597-1605; DOI: 10.5772/50172

[33] Melkikh A V. Quantum-like model of partially directed evolution. Progress in Biophysics and Molecular Biology 2016; pp 1-16.

 [34] Walker S I and Davies  P C W.The Algorithmic Origin of Life. Journal of the Royal Society Interface, 2013, arXiv:1207.4803. https://doi.org/10.1098/rsif.2012.0869

D. Consciousness Studies

[35] Atmanspacher H. Quantum Approaches to Consciousness. Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2011; pp 1-33.  (Internet).

[30] Baars B J, Franklin, S and Zoege Ramsoy, T. Global Workspace Dynamics: Cortical “Binding and Propagation” Enables Conscious Contents. Frontiers in Psychology, 2013.

[36) Fingelkurts, A, Fingelkurts, A, Neves Carlos F H. “Phenomenological architecture of a mind and Operational Architectonics of the brain: the unified metastable continuum”. Journal of New Mathematics and Natural Computing 2009; 5 (1): 221–24

[32] Hagan S, Hameroff, S R , Tuszynski, J/A. Quantum computation in brain microtubules: Decoherence and biological feasibility, 2002; Phys. Rev. E: 65, 061901

[37] Hameroff  S , Penrose, R. Consciousness in the Universe: Neuroscience, Quantum Space-Time Geometry and Orch OR Theory, In: Cosmology of Consciousness: Quantum Physics& Neuroscience of Mind,2011, pp 51- 102, Cosmology Science Publishers, Cambridge

[38] Keppler  J A. Conceptual framework for consciousness based on a deep understanding of matter. Philos. Study 2012; 2: 689–703.

[39] Meijer D K F  and Ragget S, Quantum Physics in Consciousness Studies 2014; http://quantum-mind.co.uk/wp-content/uploads/2014/11/Quantum-Ph-rev-def-2.pdf

[36] Pereira A , Furlan F A. Biomolecular Information, Brain Activity and Cognitive Function. In: ARBS Annual Rev of Biomedical Sciences 2007; 9: 12-29.

[40] Tononi G, Boly M, Massimini M, Koch C. Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate. Nature Reviews Neuroscience 2016; pp 1-12.

  • Protein folding and Structured Water
[41] Bischof M and Del Giudice E . Communication and emergence of collective behavior in living organisms. A quantum approach. Molecular Biology Intenational, 2013; pp 1

[42] Pang X F , Chen S, Wang X, Zhong L. Influences of Electromagnetic Energy on Bio-Energy Transport through Protein Molecules in Living Systems and Its Experimental Evidence, Int. J. Mol. Sci. 2016; 17: 1130.

[43] Preto  J. Classical Investigation of Long Range Coherence in Biological Systems. Chaos , 2016; 26, Article ID: 123116. https://doi.org/10.1063/1.4971963

[44] Jerman  I. The Origin of Life from Quantum Vacuum, Water and Polar Molecules. American Journal of Modern Physics 2016; 5: 34-43.

F. Cyclic Modes in the Fabric of Reality, Cosmology, Superconductors, ZPE field

[45] Amiot E. The Torii of Phases. In: Yust J., Wild J., Burgoyne J.A. (eds) Mathematics and Computation in Music. MCM 2013. Lecture Notes in Computer Science, 2013; vol 7937. Springer, Berlin, Heidelberg.

[46] Bohm, D F  & Peat D. Science, Order and Creativity, 2008 (2nd ed.). Routledge

[47] Bohm D F & Hiley  B J. The Undivided Universe. An Ontological Interpretation of Quantum Theory, 1993; London: Routledge (Transferred to Digital Printing Routledge).

[48] Dolce D. Introduction to the Quantum Theory of Elementary Cycles: The Emergence of Space, Time and Quantum, 2017; arXiv:1707.00677v1 [physics.gen-ph]

 [49]Mitchell E D  and Staretz  R. The Quantum Hologram and the Nature of Consciousness. Journal of Cosmology, 2011; 14:1-35.

[50] Sarfatti  A. Bohm Pilot Wave Post Quantum Theory, (2015);  https://www.academia.edu/27132022/Bohm_Pilot_Wave_Post-Quantum_Theory

[51] Sbitnev  V I. Quantum Consciousness in Warm, Wet, and Noisy Brain. Modern Physics Letters B , 2016; 30: 25 p. https://arxiv.org/abs/1606.00258 https://doi.org/10.1142/S0217984916503292

[52] Setterfield  B. Exploring the Vacuum. J. Theoretics. 2002; http://www.journaloftheoretics.com/links/papers/setterfield.pdf.

[53] Turner P,  Notalle  L A. New Ab Initio Approach to the Development of High Temperature Superconducting Materials, J Supercond Nov Magn,2016; DOI 10.1007/s10948-016-3756-z, 2016. https://www.napier.ac.uk/~/media/worktribe/output-406605/a-new-ab-initio-approach-to-the-development-of-high-temperature-superconducting-materials.pdf

G. The Torus/Wormhole Holographic  Connection

[54] Haramein N, Brown W D, Val Baker  A. The Unified Spacememory Network: from Cosmogenesis to Consciousness. NeuroQuantology,  2016; 14 , Issue 4 : 657-671  doi: 10.14704/nq.2016.14.4.961

[55] Jensen K and Karch  A.. The holographic dual of an EPR pair has a wormhole. 2013; arXiv:1307.1132v2 [hep-th] 23 July 

[56] Musha T and Caligiuri L M. Possible existence of superluminal photons inside  microtubules and the resulting explanation for brain mechanisms. Am J. of Optics and Photonics, 2015; 3: 54-57

 [57] Susskind  l. Copenhagen vs Everett, Teleportation, and ER=EPR. 2016: arXiv:1604.02589v2 [hep-th] 23 Apr.

 [57] Susskind  l. Copenhagen vs Everett, Teleportation, and ER=EPR. 2016: arXiv:1604.02589v2 [hep-th] 23 Apr.

Henk Kieft

Add comment