Klei in de bodem gevoelig voor frequenties

Klei in de bodem gevoelig voor frequenties

Weer een recente ontdekking over frequenties als ‘bouwstenen’ van onze werkelijkheid. Het geheel van trillingen van leven en niet-leven kun je beschrijven als een Muzikaal verschijnsel. Dick Meijer en Hans Geesink belichten hun visie van een GM-scale (Generlized Music scale) vanuit onderzoek naar bio-velden en kwantumbiologie. De natuur kan zich laten leiden door een discreet patroon van elektromagnetische frequenties. Dat wil zeggen dat heel bepaalde frequenties wezenlijk zijn voor gezondheid en dat andere frequenties leven frustreren. Dit nieuwe biofysische principe vertoont een wiskundige achtergrond en werd ook toegepast op bewustzijnsonderzoek en op eiwitvouwing. Dit levensalgoritme is ook waargenomen in verschillende niet-levende systemen zoals bijvoorbeeld klei. Supergeleiding biedt waarschijnlijk een brug tussen levenssystemen en zuivere natuurkundige verschijnselen.

Introductie: De Ontdekking

De onderzoekers hebben een verklaring gevonden voor het feit dat discrete ElektroMagnetische Velden (EMV) frequenties de gezondheid en ziekte van levende systemen beïnvloeden. Dit bijzondere EMV patroon werd ontdekt na analyse van meer dan 500 biomedische publicaties over zowel levensversterkende als levensbedreigende EMV-frequenties. De vastgestelde zogenaamde Eigen-frequenties kunnen worden begrepen met muziektheorie. Het kernpatroon omvat twaalf Eigen-frequentie functies (figuur 1 hieronder). In dit frequentiepatroon zijn de resultaten verzameld van talrijke experimenten waarbij de levenssystemen werden blootgesteld aan externe EMV-straling, maar die tegelijk ook beïnvloed werden door hun interne frequenties. Dit samenhangende en logische patroon van externe trillingen zou effectief kunnen zijn omdat het interne trillingen in het organisme en zijn cellen nabootst. Het verschijnsel werkt met resonerende communicatie. Deze studies passen binnen de zich snel uitbreidende gebieden van Biovelden onderzoek en Kwantum Biologie.

page2image41302448

Figuur 1: Het patroon van de gemeten frequenties. De 12 ovale ‘wolken’ met groene punten geven de frequenties van levende celsystemen weer die levensonderhoudend zijn. De ‘wolken’ van rode vierkantjes zijn de frequenties die schadelijk zijn voor het leven.

Elk punt in de grafiek is ontleend aan gepubliceerde biologische gegevens en is een typische frequentie voor een biologisch experiment(en). Voor de duidelijkheid: de punten over de Y-as zijn willekeurig verdeeld . 

page3image41411312

Figuur 2: Korte en lange afstand behandeling van moleculen in een cel onder invloed van interne EMF-golffrequenties (rood ingekleurd, korte afstand) en externe EMF-verstrooide energieën (blauw ingekleurd en langere afstand). Bepaalde moleculaire trillingen in de cel kunnen zodanig gaan resoneren dat het de communicatie binnen en buiten de cel bevordert en informatie kan overdragen. Met een speciale wiskundige formule kun je de specifieke frequenties berekenen. Zie daarvoor het origineel artikel (download hieronder).

Het volledige bereik van de EM-frequenties (liggend tussen 0.2 Hz tot 500 Thz) kan eenvoudig worden uitgebreid in lagere en hogere frequentiewaarden. Dat werkt met octaveren, iets uit de muziektheorie. Je vermenigvuldigt met 2 of deelt door een factor 2. Dit zorgt voor een harmonische uitbreiding van de toonladder tot ver boven het hoorbare domein.

Neem bijvoorbeeld de trillingsfrequentie van water. Die bereken je met de bekende vergelijkingen van Einstein/Planck E= mc^2 en E=h.v. Het H2O molecuul heeft een massa van 18. Met de bekende waarden van de lichtsnelheid c en de Planck-constante h, bereken je de specifieke frequentie van water [in Hz]. Door deze waarde te octaveren tot aan het TeraHz-bereik (10^12 Hz), bereik je de frequenties waarin watermoleculen worden geordend, hetgeen relevant is voor de fysiologische processen.

Het GM-principe werkt in levende en in niet-levende systemen

Aanvullend literatuuronderzoek [in meer dan 900 wetenschappelijke artikelen], onthulde zeer vergelijkbare frequentiepatronen in het kleurenspectrum, voor golfresonanties van fyllosilicaten, albumine en nucleotiden in waterige oplossing, evenals voor een mogelijke RNA-katalysator. Van belang is dat de berekende staande golfwaarden van geluid-geïnduceerde trillingen die worden opgewekt op dunne trillende membranen, (zoals gerapporteerd in de vorige eeuw door Chladni) ook prima passen bij de GM-schaal. Dit collectieve bewijs wijst dus op een veralgemeend biofysisch algoritme dat ten grondslag ligt aan de samenhang in de natuur en dat zich duidelijk manifesteert in zowel levende als niet-levende verschijnselen. Daarom hebben deze onderzoekers het generalized musical (GM) principe bedacht.

Zij hadden al eerder coherente natuurlijke en permanent werkende golfpatroon verschijnselen vastgesteld in bepaalde kleimineralen die halfgeleidende eigenschappen hebben. Identieke EM-veld eigenwaarden konden worden gemeten (Figuur 6). Deze soorten kleimineralen vinden we niet alleen in de bodem, maar ze zijn ook overvloedig aanwezig in het universum (als kosmische of buitenaardse stof). Men vermoedt dat deze klei soorten een halfgeleidend medium bieden dat selectieve EM-golfpatronen produceert nadat ze ‘opgewonden’ raakten door energietoevoer met frequenties van externe energiebronnen.

page7image40962912

Figuur 6: Voorbeeld van een natuurlijk kleimineraal – een fyllosilicaat – dat functioneert als halfgeleider. Je herkent lagen die opgebouwd zijn uit tetra- en octahedraalstructuren. Het materiaal werkt als halfgeleider, die EM-straling kan opnemen en coherente specifieke EM-frequenties kan uitzenden. Daarbij zijn geclusterde watermoleculen van belang die zorgen voor resonantieholtes (links boven in de figuur) en ook verschillende anorganische kationen zoals Ca2+, Na+, Mg2+ enz.

De geselecteerde silicaten fungeren waarschijnlijk als kwantum’replicators’, die specifiek EM-straling uitzenden bij coherente frequenties in een omgeving van geordende watermoleculen. Dergelijke silicaten zouden daarom ook een rol gespeeld kunnen hebben bij het begin van het eerste leven.

De auteurs stellen dan ook voor dat er een fundamenteel biologisch principe bestaat, dat fungeert als een “recept voor het leven”. Dit soort a-prioriële informatie zou vooraf kunnen gaan aan de ontwikkeling van het eerste leven. En ook vooraf aan alle bekende krachtvelden die vanaf het begin van het universum aanwezig waren zouden in aanmerking moeten worden genomen. Dit soort kwantumprocessen heeft waarschijnlijk een essentiële rol gespeeld bij de eerste stappen van de eerste cellen die zich vermenigvuldigden. Daarbij creëert atoomresonantie organische vormen en geometrische vouwing van koolstofhoudende moleculen, die samen met de dipool-watermoleculen het leven voorzien van een harmonisch-achtig raster dat lijkt op vloeibare kristallen. Op deze manier kan het leven gezien worden als een gekristalliseerde vorm van kwantumtrillingen, een visie die uitnodigt om de kosmos te zien als een doelgerichte incubator voor het leven. Dit hele proces werd ook wel afgebeeld als een soort “biologische muziek”. Muziek die voortkomt uit een universele wet die inherent is aan de natuur, een alternatief voor zelforganisatie vanuit chaos. Zeer waarschijnlijk – zeggen de auteurs – speelde de syntropische (neg-entropische) golfinformatie van het nulpuntsenergieveld een cruciale rol in de morfogenese en de opbouw van functionele biochemische netwerken.

Uit: Meijer D.K.F, Geesink J.H (2018). Is the Fabric of Reality Guided by a Semi-Harmonic, Toroidal Background Field?. Het artikel is gepubliceerd in het International Journal of Structural and Computational Biology, Augustus 2018. Het is ook beschikbaar in www.symbiosisonline.org en in www.symbiosisonlinepublishing.com.

Klik hier voor het hele artikel.

Is the Fabric of Reality Guided by a Semi-Harmonic Toroidal Backgrond Field

page3image43567360

Henk Kieft

Add comment